Pomoc na wspieranie innowacyjności - oficjalne wystąpienie SOOIPP
2022-03-30

Pomoc na wspieranie innowacyjności - oficjalne wystąpienie SOOIPP

Stowarzyszenie Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce z inicjatywy zrzeszonych w nim ośrodków innowacji zwróciło się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o rozważenie możliwości wydania rozporządzenia umożliwiającego zastosowanie art. 28 „Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności” rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu w odniesieniu do usług świadczonych przez akredytowane ośrodki innowacji w ramach programów funduszy europejskich regionalnych i krajowych.

Wprowadzenie możliwości zastosowania, obok pomocy de minimis, pomocy na wspieranie innowacyjności ma na celu rozszerzenie możliwości przyjęcia pomocy przez przedsiębiorstwa - adresatów programów finansowanych przez fundusze europejskie, a tym samym zwiększenie absorpcji usług wspierających innowacyjność przedsiębiorstw. 

Obecnie wiele instytucji udziela przedsiębiorcom pomocy de minimis w różnych formach np. związanych ze zwolnieniami podatkowymi lub wsparciem w okresie pandemii COVID - 19. Jest to niejednokrotnie przyczyną konieczności dokonywania przez firmy istotnego wyboru, co do obszarów wsparcia ich działalności. Z praktyki działania ośrodków innowacji wynika, że  przedsiębiorcy  często obawiają się przyjęcia pomocy de minimis w związku z usługami doradczymi, które może spowodować wyczerpanie limitu dla innych rodzajów wsparcia.

Proponowana regulacja przyczyni się do większej absorpcji wsparcia zaplanowanego w programach: FENG oraz Funduszy Europejskich dla Regionów 2021-2027 w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, a ponadto będzie kontynuacją i rozszerzeniem sprawdzonego rozwiązania, które było już stosowane dla programu POIR.

SOOIPP zaproponowało również by rozporządzenie uwzględniało jako koszty kwalifikowane zarówno koszty zakupu usługi przez przedsiębiorcę jak i koszty wykonania usługi przez ośrodek innowacji, wraz z kosztami pośrednimi.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.