Zarząd SOOIPP w składzie

dr inż. Piotr Kubiński - Prezes Zarządu

dr Joanna Rudawska - Wiceprezes Zarządu

Marek Winkowski - Wiceprezes Zarządu

dr Michał Borowy - Sekretarz Zarządu

dr Anna Tórz - Skarbnik Zarządu

dr Marek Tomaszewski - Członek Zarządu

dr inż. Wojciech Chwiałkowski - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie

dr hab. prof. UŁ Dariusz Trzmielak - Przewodniczący

dr Aleksander Bąkowski - Członek

dr hab. prof. UŁ Paweł Głodek - Członek

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu

dr inż. Piotr Kubiński – Dyrektor Biura Strategii i Marketingu DOZAMEL sp. z o.o. (podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym) oraz adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Od 27 lat pełni różnorodne role doradcy, trenera biznesowego (Master of Business Training), nauczyciela akademickiego oraz eksperta w zakresie instytucji wsparcia biznesu, innowacji i zarządzania infrastrukturą przemysłową, a od 17 lat jest praktykiem biznesu – menedżerem odpowiedzialnym za strategię i marketing. Obecnie również: Wiceprzewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Wrocławia i moderator prac nad Strategią Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Wrocławia „Przedsiębiorczy Wrocław 2030”; Inicjator i współtwórca krajowej sieci współpracy parków przemysłowych; Członek Rady Konsultacyjnej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej; Konsultant ds. Transferu Technologii i Innowacji. W latach 2013-2020 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr ds. Współpracy z Gospodarką.

dr Joanna Rudawska - Wiceprezes Zarządu

dr Joanna Rudawska - Wiceprezes Zarządu

dr Joanna Rudawska - Doktor nauk ekonomicznych. Zawodowo związana z Kieleckim Parkiem Technologicznym, kierownik działu projektów rozwojowych i koordynator Energetycznego Centrum Nauki. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Animator międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych, moderator metodyki Design Thinking szkolony przez Scuola Italiana Design, trener z zakresu Lean Management, zarządzania projektami. 15 letnie doświadczanie w zarządzaniu projektami krajowymi i międzynarodowymi konsorcjami w zakresie startupów, innowacji społecznych, digitalizacji, podnoszenia kwalifikacji. Ekspert w projektach dot. ekosystemów wsparcia innowacji, m.in. koncepcji parków na Ukrainie, Uzbekistanie. Współrealizator badań nad ośrodkami innowacji i firmami parkowymi w Polsce. Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących innowacji, ośrodków innowacji, transferu technologii, orientacji przedsiębiorczej firm.

Marek Winkowski -  Wiceprezes Zarządu

Marek Winkowski - Wiceprezes Zarządu

Marek Winkowski - Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Obecnie prezes zarządu WIN TECH Consulting sp. z o.o. Przez 15 lat wiceprezes zarządu, dyrektor d.s. Inwestycji, Badań i Rozwoju Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Z WPT S.A. związany od momentu utworzenia Grupy Inicjatywnej powołanej w celu utworzenia Parku Technologicznego we Wrocławiu, był pierwszym prezesem zarządu WPT. Od 1990 zajmował kierownicze stanowiska w administracji rządowej i samorządowej. Był ekspertem lokalnym Banku Światowego, przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, wiceprzewodniczącym Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 2007 r. do 2020 przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, członek Dolnośląskiej Rady Gospodarczej, członek Komitetu Monitorującego RPO województwa dolnośląskiego, członek Rady ZIT dla obszaru Wrocławia. Autor i współautor artykułów i poradników na tematy związane z parkami i inkubatorami technologicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

dr Michał Borowy - Sekretarz Zarządu

dr Michał Borowy - Sekretarz Zarządu

dr Michał Borowy - ekonomista, praktyk i wykładowca SGGW, UW i Uczelni Łazarskiego. Doradca dla firm sektora MSP w ramach ministerialnego programu Innovation Coach, Koordynator programu Spin-off Academy na Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletnie profesjonalne doświadczenie w transferze technologii - life science. Specjalizuje się w innowacjach i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Mentor/koordynator programów akceleracyjnych dla młodych przedsiębiorców. Opracował oraz sprawował nadzór autorski nad realizacją projektów służących współpracy nauka-biznes, audytom technologicznym, badaniu potrzeb rynku, stworzeniu ofert wdrożeniowych oraz realizacji prac przedwdrożeniowych. Prelegent podczas wielu krajowych i zagranicznych konferencji poświęconych tematyce rozwoju gospodarczego, innowacyjności, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań, m.in. w Niemczech, Szwecji, Włoszech, Czechach, Chinach, czy Rosji. Autor lub współautor licznych publikacji naukowych o analogicznej tematyce w jęz. polskim, rosyjskim i angielskim wydanych w formie artykułów lub monografii książkowych.

dr Anna Tórz - Skarbnik Zarządu

dr Anna Tórz - Skarbnik Zarządu

dr Anna Tórz - Zawodowo związana od 2007 r. z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Pełniła w nim kolejno funkcje Kierownika InQbatora Technologicznego (2008-2015), Kierownika Działu Inkubacji i Obsługi Firm (2016-2018), a obecnie Eksperta ds. inkubacji i monitorowania. Zarządza projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej (m.in. Scale-up Champions, Program InQbacji) oraz funduszy krajowych. Jest doświadczonym trenerem w obszarach charakterystyki i oferty instytucji otoczenia biznesu, zarządzania inkubatorem technologicznym i mierzenia efektywności działania inkubatora technologicznego dla kadry zarządzającej tymi instytucjami. Jest ekspertem i konsultantem w zakresie tworzenia oferty merytorycznej, strategii i biznesplanów dla inkubatorów i parków technologicznych. Absolwentka studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Doktor Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autorka ponad 20 publikacji z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania inkubatorami technologicznymi oraz rozprawy doktorskiej na temat mierzenia efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu. Brała udział w stażach, stypendiach i szkoleniach m.in. w Chinach, Indiach, USA i krajach Europy Zachodniej. 

dr Marek Tomaszewski - Członek Zarządu

dr Marek Tomaszewski - Członek Zarządu

dr Marek Tomaszewski - od 1998 roku jest związany z różnymi ośrodkami naukowymi zlokalizowanymi na terenie Polski zachodniej, takimi jak: Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie, Uniwersytet Zielonogórski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Autor blisko 100 publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu innowacji, współpracy i instytucji otoczenia biznesu, a także logistyki i zarządzania finansami. Do dorobku publikacyjnego dr Marka Tomaszewskiego można zaliczyć również ekspertyzy wykonane na rzecz administracji publicznej szczebla lokalnego jak i centralnego (Urząd Miasta Szczecin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Polska Agencja Rozwoju Przemysłu). Ekspert łączący środowisko naukowe ze światem biznesu.

dr inż. Wojciech Chwiałkowski - Członek Zarządu

dr inż. Wojciech Chwiałkowski - Członek Zarządu

dr inż. Wojciech Chwiałkowski - dr inż. Wojciech Chwiałkowski - absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa. W latach 2001-2010 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Towaroznawstwa UEK. Od 2013 roku ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (POIG 2007-2013, POIR 2014-2020). W latach 2011-2020 współtworzył Elbląski Park Technologiczny. W latach 2013-2020 Kierownik Działu Badań i Rozwoju Elbląskiego Parku Technologicznego oraz działającego w strukturach parku Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych, które pod jego kierownictwem, jako pierwsze z laboratoriów parków technologicznych w Polsce uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AB1546). Od 2015 roku ekspert w grupie roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji - KIS 12, KIS 7. Kierownik Jakości, audytor systemu zarządzania w laboratoriach badawczych wg. ISO 17025. Wykładowca akademicki. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, opracowywania dokumentacji wdrożeniowych innowacji, akredytacji działalności laboratoryjnej/badawczej, współpracy przemysłu z jednostkami naukowymi. Autor/współautor 78 publikacji naukowych, 1 patentu, 18 dokumentacji wdrożeniowych oraz 19 opinii/ekspertyz technicznych. Od 2021 roku Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w spółce Kombinat Konopny S.A.

Dr hab. prof. UŁ - Dariusz M. Trzmielak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dr hab. prof. UŁ - Dariusz M. Trzmielak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dr hab. prof. UŁ - Dariusz M. Trzmielak – Członek Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Od 2007r. dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2008r. pełni funkcję członka rady nadzorczej Centrum Innowacji – Akcelerator Technologii Fundacji UŁ. W latach 2010-2014 pełnił również funkcję członka komitetu inwestycyjnego Funduszu StartMoney. Dr hab. Dariusz Trzmielak pracował w latach 2004-2007 w Amerykańsko-Polski Program Offsetowy Uniwersytet Teksański- Uniwersytet Łódzki, jako Dyrektor Centrum Innowacji. W działalności międzynarodowej jest członekiem Fellows Network Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.
Dr hab. Dariusz Trzmielak stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania „Komercjalizacja wiedzy i technologii – stymulanty i strategie w 2014 roku.

W 1998 roku był stypendystą Fundacji GFPS (Gemeinschaft für Wissenschaft und Kultur in Mittel- und Osteuropa). W 2000 roku odbył też staż naukowy w Justus Liebig Universität w Giessen. Ukończył szkolenie dla dyrektorów w Instytucie Innovation Creativity and Capital Uniwerstytetu Teksańskiego w Austin, gdzie uzyskał certyfikat Instytutu jako specjalista z zakresu transferu wiedzy i technologii. Opublikował ponad 95 prac naukowych w tym 6 książek i 10 monografii samodzielnie lub we współautorstwie redakcyjnym.

Posiada w dorobku 30 pozycje napisane w językach obcych w tym jedną monografię współredagowaną dla Wydawnictwa Purdue University Press (USA). Do najważniejszych jego publikacji naukowych należą:

- International cases on innovation, knowledge and technology transfer, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
- Innovations and Knowledge Commercialization. Cooperative Resources, Integrated Science and Business, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 (współredaktor J. Ropęga).
- Własność intelektualna na uczelni i w działalności gospodarczej. Analiza porównawcza i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu patentowania w Polsce i wybranych krajach, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 (współautor. S. Byczko).
- Komercjalizacja nauki i technologii – determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.
- Metodyka i organizacja doradztwa w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, PARP, Łódź-Austin 2011.
- Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010, s.195 (współautor S. Byczko).
- Technology transfer and the development of New technology-based firms: Polish perspectives and case study on nanotechnology, [w:] Global Perspectives on Technology Transfer and Commercialization, red. J. S. Butler, D. V. Gibson, Edward Eldar, Northampton, 2011, ss. 239-269.
- Value - Added Partnering and Innovation In a Changing World, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009, s.391.(współredakcja: Marina van Geenhuizen, David V. Gibson, Maciej Urbaniak)

dr inż. Aleksander Bąkowski - Członek Komisji Rewizyjnej

dr inż. Aleksander Bąkowski - Członek Komisji Rewizyjnej

Aleksander Bąkowski, dr inż. - Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Od 2000-2013 związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), jako konsultant i koordynator podprogramów 7 Programu Ramowego: „Regiony wiedzy” i „Badania na rzecz MŚP”. W latach 2009-2015 kierownik zespołu ekspertów europejskich projektów pomocy technicznej: wspomagającego integrację Ukrainy z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz wspomagającego utworzenie centrum inkubacji i komercjalizacji biotechnologii (BIOCentrum) w Zagrzebiu. W latach 2003-2006 współpracował z Ministerstwem Gospodarki w zakresie programowania sektorowych programów operacyjnych funduszy strukturalnych oraz Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w zakresie opracowania i oceny Regionalnych Strategii Innowacji.

Ekspert w zakresie programów Unii Europejskiej, zwłaszcza Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi, realizacji projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii, wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Konsultant w zakresie polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym oraz instrumentów wdrażania tej polityki; koordynator projektów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. Współautor raportów nt. stanu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości (OIIP) w Polsce opracowywanych przez SOOIPP.

Paweł Głodek, dr hab. prof. UŁ - członek komisji rewizyjnej

Paweł Głodek, dr hab. prof. UŁ - członek komisji rewizyjnej

Paweł Głodek, dr hab. prof. UŁ - profesor uczelni w Katedrze Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 20 lat współpracuje z instytucjami wspierającymi rozwój innowacji i transfer technologii. Specjalizuje się w problematyce procesów tworzenia, rozwoju oraz finansowania przedsięwzięć innowacyjnych oraz komercjalizacji technologii. Kierował i realizował szereg projektów międzynarodowych (ERASMUS+, INTERREG, Leonardo da Vinci) i krajowych (Narodowe Centrum Nauki, POKL) z zakresu przedsiębiorczości, ekonomiki finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji i komercjalizacji technologii. Autor ponad 50 międzynarodowych i polskich publikacji naukowych. Współautor ekspertyz realizowanych na zlecenie m.in. Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji), Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz urzędów marszałkowskich szeregu polskich województw.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.