Menu
PL EN

Monografia o Krzysztofie B. Matusiaku

2013-05-30 13:25:00wróć do listy

Urodzony w 1963 roku w Puszczy Mariańskiej, K. B. Matusiak od najmłodszych lat udzielał się społecznie. Wcześnie, bo już na drugim roku studiów, zaczął rozwijać się naukowo w dziedzinie innowacji i rozwoju przemysłu poprzez udział w programach naukowo-badawczych Uniwersytetu Łódzkiego, które dotyczyły systemowych uwarunkowań działalności innowacyjnej.

Po obronie pracy magisterskiej objął stanowisko asystenta naukowego w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Czynny udział w życiu środowiska naukowego ekonomistów inspirował go do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu innowacji. Staże naukowe w Bochum w Niemczech poszerzyły jego horyzonty badawcze oraz ukazały korzyści, jakie płyną z wdrażania wyników przeprowadzanych badań, jak również umożliwiły zapoznanie się z niemieckimi doświadczeniami we wspieraniu innowacji i rozwoju regionalnego. Na podstawie tych doświadczeń napisał on i obronił pracę doktorską. Była to szczegółowa analiza parków technologicznych, czynników warunkujących ich funkcjonowanie oraz wpływu działalności tych instytucji na rozwój regionalny.

Czas pracy nad doktoratem to również początki zaangażowania w działalność Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Założył je wraz z grupą entuzjastów w celu stworzenia platformy wymiany doświadczeń, która umożliwiałaby podjęcie systematycznych działań na rzecz rozwoju centrów innowacji i przedsiębiorczości, parków naukowych i technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości. Aktywność K. B. Matusiaka w Stowarzyszeniu skutkowała realizacją wielu projektów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, m.in. konferencyjnych spotkań środowiskowych, "Projektu Rozwoju Małej Przedsiębiorczości TOR#10", "Letniej Szkoły Innowacji" dla doktorantów i młodych osób zarządzających projektami, projektów proinnowacyjnych z partnerami z byłych republik radzieckich, a w ostatnich latach Inicjatywy "Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu" realizowanej na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jednocześnie K. B. Matusiak nie zaniedbywał działalności badawczej i wydawniczej. Był nie tylko autorem i współautorem ponad 140 publikacji, w tym ekspertyz, opracowań, SOOIPP Annual oraz Raportu SOOIPP wydawanego od 1994 roku, ale również inicjatorem i współtwórcą słownika pojęć z zakresu innowacji i transferu technologii, będącego solidną podstawą metodologiczną w zakresie studiów nad innowacjami. W 2011 roku uruchomił procedurę habilitacyjną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rok później nadano mu tytuł naukowy doktora habilitowanego.

Poświęcał się nie tylko pracom badawczym, ale również współpracy z instytucjami europejskimi i rządowymi na rzecz wprowadzenia realnych zmian, które sprzyjałyby rozwojowi innowacji i transferu technologii w Polsce. Jednocześnie nigdy nie słabło jego zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności Puszczy Mariańskiej. Wraz z grupą sympatyków powołał do życia Stowarzyszenie Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, które do dziś wspiera miejscową przedsiębiorczość oraz inicjuje zmiany mające na celu zwiększenie potencjału gospodarczego gminy.

Wspomnienia zawarte w publikacji ukazują Krzysztofa B. Matusiaka jako człowieka oddanego rodzinie, przyjaciela, życzliwego współpracownika oraz mentora zawsze chętnego do pomocy. Monografia Krzysztof B. Matusiak, idee i pasje jest próbą ukazania sylwetki tego wszechstronnego naukowca, społecznika i wspaniałego człowieka.

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ